Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Prezenta notă de informare explică cum si în ce condiții sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal prin intermediul site-ului emarca.ro precum și drepturile pe care le aveți în legătură cu activitățile de prelucrare, astfel cum acestea sunt prevăzute de Regulamentul General privind Protecția Datelor cu Caracter Personal nr. 679/2016 („GDPR”) , Legea nr. 190/2018 de aplicare a GDPR („Legea 190/2018”) precum și de celelalte acte normative aplicabile în domeniul protecției datelor cu caracter personal.

 • Datele cu caracter personal prelucrate

Prelucrăm următoarele date cu caracter personal ale utilizatorilor și persoanelor care accesează site-ul emarca.ro:

 • Numele și prenumele solicitantului persoană fizică;
 • Numele și prenumele reprezentantului solicitantului persoană juridică;
 • Adresa de e-mail, numărul de telefon ale solicitantului persoană fizică/reprezentantul solicitantului persoană juridică;
 • Adresa de corespondență a solicitantului persoană fizică.
 • Scopul prelucrării datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale vizitatorilor website-ului emarca.ro sunt prelucrate pentru următoarele scopuri:

 • verificarea disponibilității mărcilor;
 • derularea procedurilor de înregistrare a mărcilor;
 • derularea de comunicări cu privire la înregistrarea mărcilor (nereferindu-ne la comunicări de marketing).
 • Temeiul prelucrării datelor cu caracter personal

Prelucrăm datele cu caracter personal în baza următoarelor temeiuri legale:

 • executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract conform art. 6 alin. (1) lit. (b) din GDPR – atunci când persoanele vizate care vizitează site-ul emarca.ro sunt interesate sau intenționează contractarea de servicii in domeniul proprietății intelectuale;
 • prelucrarea este necesară pentru respectarea obligațiilor legale – atunci când prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în conformitate cu prevederile legale aplicabile;
 • prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță conform art. 6 alin. (1) lit. (f) din GDPR – atunci când prelucrarea este necesară pentru verificarea disponibilității unei mărci/identificarea mărcilor conflictuale, la solicitarea utilizatorilor.
 • Sursa datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt prelucrate direct de la persoana vizată, respectiv de la utilizatorii website-ului emarca.ro.

În cazul verificărilor disponibilității mărcilor/a mărcilor conflictuale, datele cu caracter personal sunt preluate din baze de date publice, utilizate în mod obișnuit pentru efectuarea unor astfel de cercetări, precum TmView.org, în acest caz obligația de informare extinsă cu privire la prelucrarea de date aparținând deținătorilor bazelor de date publice, în calitate de operatori ai acestor date.

 • Perioada de retenția a datelor

Datele cu caracter personal prelucrate prin intermediului website-ului emarca.ro vor fi stocate pentru următoarele perioade de retenție:

 • pe durata prevăzută de lege în situațiile în care există acte normative aplicabile în acest sens (de ex, în cazul registrelor de contabilitate obligatorii și a documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor în contabilitatea financiara etc.);
 • pe durata derulării contractului/raportului juridic pentru datele cu caracter personal necesare în executarea acestuia, daca legislația aplicabilă nu prevede o perioada mai îndelungată pentru prelucrare;
 • până la expirarea termenului de prescripție, în ceea ce privește cazurile în care există un interes legitim pentru păstrarea anumitor date cu caracter personal în legătură cu un potențial litigiu, solicitare, reclamație
 • Securitatea datelor

Am implementat măsurile tehnice și organizaționale pentru a ne asigura că datele dumneavoastră sunt protejate și pentru a asigura disponibilitatea, integritatea și confidențialitatea datelor.

 • Profilare și procesul decizional automatizat

Nu efectuam prelucrări de date personale în mod automatizat, inclusiv crearea de profiluri

 • Destinatari ai datelor cu caracter personal și transferul datelor

În mod obișnuit, datele nu vor fi transmise către entități din exteriorul Uniunii Europene/Spațiului Economic European. Daca vom transmite datele cu caracter personal către o țară terță sau către o organizație internațională, ne vom asigura ca acestea sunt protejate corespunzător, respectiv că transmitem datele într-o țară care asigură un nivel adecvat de protecție conform evaluării de către Comisia Europeana ori, dacă se consideră ca țara respectivă nu are legi echivalente cu standardele UE de protecție a datelor, vom cere terței părți să încheie un contract/acord/instrument obligatoriu din punct de vedere juridic care să reflecte aceste din urmă standarde sau să ofere alte garanții adecvate în acest sens, precum și să dovedească implementarea unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru asigurarea unui nivel de protecție similar cu cel existent pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in interiorul Uniunii Europene/Spațiului Economic European.

Destinatarii datelor cu caracter personal sunt:

 • autorități și instituții publice, pentru aducerea la îndeplinire a contractului/aducerea la îndeplinire a obligațiilor legale aplicabile;
 • furnizorii de servicii care ne oferă sprijin în gestionarea și deservirea obiectului de activitate și a mandatelor cu care suntem împuterniciți în desfășurarea procedurilor legale înregistrare a mărcilor, sau care dezvoltă, implementează sau gestionează sistemele noastre informatice, afacerile, infrastructura IT sau procesele operaționale. Toți acești furnizori sunt localizați în interiorul Uniunii Europene/Spațiului Economic European.
 • Operatorul datelor cu caracter personal

Operatorul datelor cu caracter personal este:

eMarca S.R.L.

J 40/15032/11.08.2023

CUI 48629383

E-mail: contact@emarca.ro

Reprezentată prin: Mădălina Spătaru – consilier de proprietate industrială

 

 • Drepturile persoanelor vizate

În temeiul art. 15-22 din RGPD, vă sunt garantate următoarele drepturi în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal:

 • dreptul la informare– Persoanele vizate ale căror date cu caracter personal sunt prelucrate au dreptul de a primi informații despre operațiunile de prelucrare efectuate;
 • dreptul de acces la date– puteți formula o cerere prin care puteți obține confirmarea faptului că vă sunt prelucrate date cu caracter personal și prin care puteți avea acces la categoriile de date prelucrate și informații suplimentare referitoare la prelucrările efectuate, ori, după caz, puteți solicita o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării;
 • dreptul la rectificare– puteți obține, fără întârzieri nejustificate, corectarea (rectificarea) datelor inexacte sau completarea datelor cu caracter personal pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră;
 • dreptul la ștergerea datelor(dreptul de a fi uitat) – în anumite situații prevăzute de GDPR, puteți solicita și obține ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la restricționarea prelucrării– în anumite situații prevăzute de GDPR, puteți solicita restricționarea prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
 • dreptul la portabilitatea datelor– când prelucram datele fie în baza consimțământului dumneavoastră, fie pentru executarea unui contract la care sunteți parte sau pentru a face demersuri înainte de încheierea unui contract la cererea dumneavoastră, puteți primi datele dumneavoastră cu caracter personal într-un format structurat, astfel încât să se poată face transferul acestora către un alt operator, în mod automat;
 • dreptul la opoziție– puteți să vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite situații și doar în cazul în care prelucrarea în cauză are ca temei îndeplinirea unei sarcini de interes public ori se bazează pe interesul legitim al operatorului;
 • dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale automatizate– acest drept este aplicabil în cazul in care procesul decizional individual automatizat produce efecte juridice care vă privesc sau va afectează într-o măsura semnificativă.
 • dreptul de a depune o plângere– daca sunteți nemulțumiți cu privire la modul în care vă sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugam să ne contactați pentru a va putea soluționa cererea. De asemenea, puteți contacta Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Pentru exercitarea drepturilor privind datele dumneavoastră cu caracter personal, precum și pentru orice întrebări puteți contacta emarca.ro la adresa de e-mail dataprotection@emarca.ro.

De asemenea, dacă vă considerați vătămați în drepturile dumneavoastră vă puteți adresa oricărei instanțe competente sau Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal utilizând următoarele date de contact:

 • adresa: Bd. G-ral Gheorghe Magheru nr 28-30, Sector 1, București, cod 010336, Romania,
 • email: anspdcp(at)dataprotection.ro,
 • tel: +40.318.059.211, +40.318.059.212,
 • website: dataprotection.ro.